รับประกันกล้องติดรถยนต์ Dcam Camera

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าเคลม ภายในประเทศไทยเท่านั้น ระยะเวลารับประกันสินค้าระบุบนกล่องสินค้า โดยลูกค้าลงทะเบียนผ่านทาง QR Code หรือ http://dcam-camera.com/register.php เพื่อเพิ่มการรับประกันสินค้าอีก 6 เดือน จากระยะเวลาการรับประกันปกติ โดยการระยะเวลาการรับประกันเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า และลูกค้าต้องเก็บใบรับประกัน/ใบเสร็จฯ และกล่องสินค้า เพื่อนำมาแสดงหากต้องการเคลมสินค้าต่อไป
 2. การรับประกันจะรับประกันความเสียหายของสินค้าภายใต้การใช้งานที่ถูกวิธีและความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตเท่านั้น
 3. สินค้าที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในกรณีดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯจะทำการซ่อมแซม และเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นส่วนให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ถือเป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้
  1. ลูกค้าต้องแสดงบัตรรับประกัน และใบเสร็จรับเงินต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่นำสินค้าเข้ารับบริการ
  2. ใบรับประกันนั้นต้องกรอกรายละเอียดครบถ้วน โดยเฉพาะวันที่ซื้อสินค้า ชนิดของสินค้า ชื่อร้านค้า หรือตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทฯแต่งตั้ง มิฉะนั้นอาจจะไม่สามารถให้บริการลูกค้าได้ถูกต้องตามเงื่อนไข
  3. การรับประกันนี้ไม่รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง เช่น นอตสกูร และตัวฝาครอบ
  4. ความเสียหายที่เกิดจากใช้สินค้าไม่ถูกวิธี การฝ่าฝืนคำตามคำแนะนำ เรื่องการใช้งานความประมาท อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดจากสาธารณภัย หรือภัยธรรมชาติ เช่น ไฟไหม้ น้ำท่วม ฟ้าผ่า แผ่นดินไหว รวมทั้งสัตว์ หรือแมลงต่างๆ เข้าไปด้านในตัวผลิตภัณฑ์ ความเสียหายดังกล่าวนี้อยู่นอกเหนือการรับประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ตามบัตรรับประกัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายค่าอะไหล่ และบริการในการซ่อมแซมเองทั้งสิ้น
  5. ในกรณีสินค้ามีปัญหาจากการผลิตภายใน 30 วันนับจากที่ซื้อ ทางบริษัทฯจะทำการเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้
 4. หากพบมีการดัดแปลงสินค้า หรือ Void ที่ติดกับสินค้า มีรอยฉีกขาดหรือหลุดหายไปถือว่าสิ้นสุดการรับประกัน
 5. ** หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยน/ส่งคืนสินค้า หรืออุปกรณ์ เฉพาะรายการที่ลูกค้าส่งกลับมาเคลมเท่านั้น

ลงทะเบียนบัตรรับประกัน

ชื่อ - สกุล ผู้ติดต่อ (Name) *

เบอร์ติดต่อ (Tel. number) *

อีเมล์ (Email) *

เลือกจังหวัด (Province) *

รุ่นกล้อง (เลือกรุ่นกล้องที่ซื้อ) *

เลขที่ใบรับประกัน *

วันที่ซื้อ (Date of Purchased) *

Serial Number (ถ้ามี)

ร้านสถานที่ซื้อ / Dealer *

แนบรูปบัตรรับประกัน *

แนบรูปใบเสร็จ *

เช็คเพื่อยืนยันตัวตนก่อนส่งข้อมูลลงทะเบียน

บริษัท ซีโน่ เทคโนโลยี จำกัด OFFICE

72,72/1-3 ซอยสุขสวัสดิ์ 14/19 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

Tel. : 02-898-3383-84, 081-565-7870
Email : dcamcarcam@gmail.com
Line ID : @dcamcamera
Facebook : DCAM CAMERA

Opening Hour
Sun 10.00 - 17.00
Mon - Sat 9.00 - 18.00
Administrator